Pravo

SAGOVORNICI

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije - Društvo sudija Srbije

 

Naša rubika “Dvougao” u ovom broju preimenovana je u “Jednougao” jer smo ostali uskraćeni za drugo mišljenje. O predloženim ustavnim amandmanima i na naša pitanja odgovorila je Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, a njeno mišljenje, kao što je poznato, deli veliki broj sudija.

1. Da li predloženi ustavni amandmani doprinose jačanje nezavisnosti sudstva?

Činjenica je da sudije i predsednike sudova više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet sudstva - VSS, i da će sudije odmah biti birane na mandat do penzionisanja, a ne prvo na probni trogodišnji period. Međutim, uvedena su nova rešenja koja mogu služiti, a naše iskustvo govori u prilog zaključku da su zato i uvedena, kao prenosnici političkog uticaja na sudstvo. Ima ih više, i svako pojedinačno je zabrinjavajuće. Odgovor je, dakle - ne.

2. Kako razumete predloženi položaj Pravosudne akademije u postupku izbora sudija?

Propisivanje završetka obuke u akademiji kao dodatnog uslova za prvi izbor sudija, zbog prethodnog odabira njenih polaznika, vidim kao instaliranje jednog od načina za provođenje političke vlasti na pravosuđe, naročito zato što akademija nema garancije nezavisnosti. O tome da je akademija nezavršena i još uvek slava institucija zaključeno je još 2014.

3. Šta je po Vama neophodno menjati u Ustavu Republike Srbije?

Dovoljno je bilo urediti da sve sudije i predsednike sudova bira VSS, ukinuti probni trogodišnji mandat sudija, urediti da sudije biraju svoje, a profesori i advokati svoje predstavnike u VSS. Moglo se i zabraniti da aktuelni političare ne budu članovi VSS, a da na njihovo mesto budu izabrani po još jedan predstavnik profesure i advokature. To bi bilo dovoljno. I to je Srbija i dogovorila sa EU.

4. Da li je donošenje Zakona o lobiranju antikoruptivna mera?

Nisam se bavila tim zakonom. Verujem da jeste, ali ne verujem da baš ni da se ozakonjenjem otklanjaju prigovori neetičnosti određenih ponašanja, niti da se na korupciju može bitno uticati samo donošenjem zakona. Potrebna je politička volja da svi državni funkcioneri i službenici zakon, i ne samo taj, primene.

5. Da li je lobiranje ružna reč?

Ja sam više zagovornik otvorenog zastupanja ideja i slobodne razmene argumenata.

 

Preuzeto sa sajta www.kolega.rs - našeg biltena za pravnike praktičare. Tekst: Biljana Vučković.