Subotica, 16. maj 2018.

Predstavljamo Vam „Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa primerima pojedinačnih akata“, priručnik za primenu novog ZOSOV-a, sa obrascima onih pojedinačnih akata koji su neophodni za redovno poslovanje osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova.

Priručnikom su obrađene sledeće oblasti:

  • Prava, obaveze i odgovornosti učenika ( odluke i rešenja direktora po prigovoru učenika, vaspitno- disciplinski postupak protiv učenika, obaveze odeljenskog starešine, pravna sredstva protiv prvostepenih akata)
  • Direktor ustanove i pomoćnik direktora ( akti u postupku izbora direktora, ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa direktorom ustanove, rešenje o određivanju pomoćnika direktora)
  • Prava i obaveze zaposlenih u ustanovi ( zasnivanje i prestanak radnog odnosa, preuzimanje zaposlenih sa i mimo liste, pravna sredstva protiv prvostepenih rešenja)

Ovim zakonom reklo bi se da su ozbiljnije shvaćene obaveze i odgovornosti učenika i njihovih roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika. Proširen je dijapazon sankcija koje se mogu izreći učeniku. Ponovno je uvedena mera premeštaja učenika od petog do osmog razreda u drugu osnovnu školu bez saglasnosti roditelja. Roditelj se obaveštava o premeštaju. Praksa je pokazala da dosadašnji način, koji je zahtevao saglasnost roditelja, gotovo uopšte nije dovodio do premeštaja, jer je saglasnost roditelja uglavnom izostajala. U uslovima povećanog vršnjačkog nasilja, ova mera treba da dovede do smanjenja nasilja među učenicima.

Novi zakon uvodi i obavezu učenika da, uz izrečenu vaspitnu ili vaspitno-disciplinsku meru, istovremeno obavlja i društveno koristan ili humanitarni rad. Ostaje da sačekamo podzakonske akte, ili bar uputstvo ministra prosvete, kako bismo videli način i mogućnosti za ispunjenje ove obaveze učenika.

Novi zakon donosi i promene koje će uticati na praksu poslovanja sekretara škola, kao jedinih zaposlenih u školama koji izrađuju pojedinačne pravne akte. Zakon uvodi neke nove obaveze za sekretare ustanova, kao što su recimo poslovi javnih nabavki, ili upoznavanje zaposlenih sa izmenama propisa, i slično. Na prvi pogled je jasno da su to sve poslovi koje su sekretari ustanova i do sada obavljali, ali bez decidne zakonske obaveze, dakle i bez eventualne mogućnosti za pozivanje na odgovornost sekretara u slučaju neizvršenja neke od ovih obaveza. Sekretari bi trebalo da budu posebno obazrivi kod tumačenja svojih radnih obaveza, kako ne bi doveli sebe u situaciju da istovremeno sa pravnim, rade i administrativne i druge prateće poslove. Takođe, povećava se odgovornost sekretara time što zakon propisuje da upravo on koordinira radom komisije za izbor direktora, te je i obavezan član komisije za prijem u radni odnos. Moglo bi se to shvatiti kao davanje, od strane zakonodavca, većeg prostora sekretaru da odlučuje, čime se značajno poboljšava položaj sekretara u ustanovi.

Stupanjem na snagu ovog zakona, menja se način zasnivanja radnog odnosa u ustanovi, kako na određeno, tako i na neodređeno vreme. U prvom redu smanjuju se ovlašćenja direktora, koji više ne može da izabere kandidata na konkursu, već taj posao poverava konkursnoj komisiji, koju doduše on sam obrazuje. Direktor je u postupku prijema u radni odnos po konkursu drugostepeni organ, koji rešava po žalbi nezadovoljnog kandidata.

Izbor direktora nije više u nadležnosti školskog odbora, koji doduše još uvek raspisuje konkurs, ali ne donosi i odluku o izboru kandidata. Ovu odluku, kao rešenje, donosi ministar prosvete. On je nadležan i u slučajevima prestanka dužnosti direktora.

Ovaj priručnik pisan je sa namerom da olakša rad sekretarima škola, i da omogući brže upoznavanje sekretara i direktora škola sa novim zakonskim rešenjima.

Autor priručnika je Marijana Krnić, diplomirani pravnik i sekretar Muzičke škole Subotica.