Subotica, 17. septembar 2018.

Novi Zakon o privrednim društvima pridružuje se našim dosadašnjim izdanjima i time omogućava jednostavan i lak pristup svim neophodnim informacijama i dokumentima važnim za zakonito poslovanje privrednih društava. Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine.

Novine treba da prevaziđu određene probleme koji su se javljali prilikom primene ranijih odredbi, a takođe izvršena je harmonizacija sa pravom Evropske unije.

Većina odredbi ima odloženu primenu od 1. oktobra 2018. godine, a odredbe koje se tiču preko graničnog pripajanja i spajanja privrednih društava, evropske ekonomske interesna grupacije i evropskih akcionarskih društava se primenjuju od 1. januara 2022. godine.

Od 9. juna 2018. godine u primeni su odredbe koje se tiču procene vrednosti nenovčanog uloga i određivanja tržišne vrednosti akcija.

Najznačajnije izmene možete pogledati u nastavku:

 • Kvalifikovani elektronski potpis
 • Adresa za prijem elektronske pošte
 • Upotreba pečata
 • Poslovno ime
 • Prokura
 • Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija i hartija od vrednosti
 • Odobrenje pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa
 • Smanjenje osnovnog kapitala u d.o.o.
 • Sopstveni udeli
 • Vraćanje dodatnih uplata
 • Rok za isplatu dividende
 • Imovina velike vrednosti
 • Ogranak privrednog društva
 • Predstavništvo privrednog društva
 • Prekogranično pripajanje i spajanje privrednih društava
 • Evropsko akcionarsko društvo
 • Evropska ekonomska interesna grupacija

Opširnije o novinama pročitajte u našem novom izdanju Zakona o privrednim društvima. Poručite svoj primerak, tiraž je ograničen.