Nasleđe

zapisano o(p)staje

Izdavaštvo

Naslovi stvarani sa željom da budu vaša hartija od vrednosti.

Izdavaštvo, kao naročito značajan vid ljudskog stvaralaštva, oduvek je krasio izraženi potencijal za stvaranjem novih i potvrđivanjem postojećih društvenih vrednosti, čiji su pravo i ekonomija neodvojivi deo. Kao privredno društvo usmereno ka unapređenju poslovanja, prepoznajemo navedene kapacitete pisane reči i njihovu upotrebu smatramo svojom obavezom.

Želja nam je da kao mlad i nezavistan izdavač, sa unapred jasno profilisanim tematskim celinama, u nedostatku obima kako u broju pojedinačnih naslova tako i njihovih tiraža, svojevrsni pečat naših publikacija predstavlja kako njihova dubina u profesionalnom i u ljudskom smislu, tako i perspektiva dugovečne aktuelnosti.

Analiza prakse Evropskog suda za ljudska prava u postupcima protiv Republike Srbije

Tamara Trajković

Mek povez

128 strana

ISBN 978-86-89997-05-7

490,00 RSD

Značaj prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu na rad svih državnih organa u kojima se odlučuje o pravima i obavezama naših građana, a prevashodno na rad domaćih sudova, je više nego poznat. Nakon uspešno obaveljnog studijskog putovanja u Velikoj Britaniji 2016. godine, te ostvarene profesionalne saradnje sa kolegama iz londonskih sudova i nekoliko značajnih britanskih strukovnih udruženja, autor koji je ujedno i sudija-praktičar, predstavlja nam svoje prvo izdanje – priručnik u kome se na jednom mestu mogu pronaći sve odluke Suda u Strazburu koje su donete u postupcima protiv Repubike Srbije (zaključno sa 2016. godinom), sa kratkim opisom relevantnih činjenica i stavom suda o tome da li je došlo do povrede zajemčenih ljudskih prava ili ne. Analiza prakse Evropskog suda za ljudska prava u postupcima protiv Republike Srbije je priručnik koji mora da se nađe na radnom stolu svakog savremenog pravnika-praktičara na ovim prostorima

Edicija CompLex
Format 13 x 20 cm
Broj strana 128
Pismo ćirilica
Datum izdanja februar 2018.

Hipoteka - objekti u vanknjižnoj svojini

Damir Šite

Mek povez

121 strana

ISBN 978-86-89997-03-3

490,00 RSD

Za hipoteku se sa pravom može reći da predstavlja osnovni instrument obezbeđenja svih značajnih kreditnih aktivnosti, bilo iz ugla pojedinaca ili privrednih subjekata, čineći je tako nezaobilaznim činiocem prilikom prikupljanja slobodnih novčanih sredstava od banaka i ostalih finansijskih organizacija. U isto vreme, hipoteku je skoro nemoguće zamisliti bez mogućnosti njenog upisa u nadležni zemljišni registar pretvarajući je tako u izrazito knjiško pravo. Kako veliki broj nepokretnosti u Republici Srbiji nije evidentiran u javnoj knjizi nije teško pretpostaviti u kojoj meri je pitanje mogućnosti hipotekarnog aktiviranja vanknjižnih objekata od značaja za naše društvo u celini. Namera je ove kratka studija da ukaže na neka od rešenja koje u tom cilju pružaju domaći pravni propisi, prevashodno Zakon o hipoteci, čiji je prečišćen tekst sastavni deo ovog izdanja.

Edicija CompLex
Format 13 x 20 cm
Broj strana 128
Pismo ćirilica
Datum izdanja decembar 2016.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Mek povez

272 strane

ISBN 978-86-89997-02-6

749,00 RSD

Dana 18. decembra 2015. godine Narodna skupština Republike Srbije je sa 151 glasom “za”, dva glasa “protiv”, dok osam narodnih posalanika nije glasalo, usvojila novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS” br. 106/2015.

U članu 1 novog ZIO-a određeno je da se njime uređuje postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja.

Jedna od osnovnih karakteristika novog Zakona je da on za razliku od prethodnog, koji je uređivao postupak prinudnog ostvarenja potraživanja – izvršenje, u naš pravni život ponovo uvodi izvršni postupak, dajući mu tako težinu koja krasi parnični, krivični, vanparnični i svaki drugi “sudski postupak”. Interesantno je primetiti da novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju broji 551 član, dok zakon kojim se uređuje parnični postupak ima 508 članova.

Edicija Pozitivno pravo
Format 13 x 20 cm
Broj strana 272
Pismo ćirilica
Datum izdanja februar 2016.

Kolege Glembajevi

Damir Šite

tvrd povez, sa omotom

X, 218 strana

ISBN 978-86-89997-01-9

1 190,00 RSD

Kada je u ranim prepodnevnim časovima 31. maja 2012. godine u Palati pravde u Beogradu, tridesetdevet diplomiranih pravnika sa položenim ispitom za izvršitelja pred tadašnjim ministrom pravde izgovorilo zakletvu iz člana 317 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, jedno od opštih uverenja u društvu je bilo da se radi o prvom slučaju imenovanja „privatnih” izvršitelja u našoj pravnoj istoriji. Međutim, malo je poznata činjenica da su u gradovima poput Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Sombora, Kikinde, Alibunara, Vršca, i uopšte u regionu koji je u prvoj zajedničkoj državi Južnih Slovena bio poznat kao „vojvođansko pravno područje”, u periodu od nekoliko decenija (tačnije sve do završetka Drugog svetskog rata) izvršne radnje u postupcima izvršenja pred tadašnjim prvostepenim sudovima (sudbeni stolovi – kasnije okružni sudovi – i njima pripadajući sreski sudovi) sprovodili naročiti pojedinci poznati kao „kraljevski sudski izvršitelji”. Ovo je kratak zapis o njima.

Autor Damir Šite
Format 14 x 21 cm
Broj strana X, 218
Pismo latinica
Datum izdanja septembar 2015.

Res iudicata MMXII-MMXIII

mek povez

XI, 96 strana

ISBN 978-86-89997-00-2

449,00 RSD

Res iudicata je pregled prakse "Ip" veća Osnovnog i Privrednog suda u Subotici po izjavljenim pravnim lekovima i pravnim sredstvima u predmetima u kojima postupa izvršitelj i odabrane odluke Ustavnog suda Srbije koje se tiču postupka izvršenja u 2012. i 2013. godini.

“Zakonom iz 2000. učinjen je pokušaj da se postupak ubrza izmenom sistema pravnih lekova, odnosno ukidanjem žalbe kao pravnog leka i prigovora trećeg lica kao pravnog sredstva. Prva posledica ove izmene bila je neujednačena sudska praksa. Svaki prvostepeni sud gradio je sopstvenu sudsku praksu, koja čak nije ni uredno evidentirana i objavljivana” ("Priručnik za izvršitelje", Miloš V. Milošević)

Urednici Tamara Trajković, Damir Šite, Davor Lulić
Edicija Sudska praksa
Format 13 x 20 cm
Broj strana XI, 96
Pismo ćirilica
Datum izdanja septembar 2014.

Naručite

Podaci o naručiocu

749 RSD

1 × 749 RSD

0 × 499 RSD

Lyceum Iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.

Šta je aktuelno?

Professional English

Horizonti: vidici bez granica

Novosti

Novosti: budite u toku