Sistemski kursevi

Obuka za pomoćnike izvršitelja

Sistemski kurs o izvršnom postupku namenjen pomoćnicima izvršitelja

Trajanje

Kurs traje četiri nastavna dana, dok se svaki od modula organizuje od 14 do 17:30 časova.

Predavači

  1. Mladen Nikolić
  2. Aleksandra Trešnjev
  3. Damir Šite

Mesto

Predavanja se odvijaju u Lyceum iuris učionicama u Subotici (Maksima Gorkog 9-11) i Beogradu (Hadži Melentijeva 7).

Cena

4 499 RSD po nastavnom danu.

Opis kursa

Obuka za pomoćnike izvršitelja (OPI) polaznicima pruža mogućnost da usvoje sistemska znanja o postupku izvršenja, njegovim karakteristikama, osnovnim pravnim lekovima i sredsvima, ulozi suda odnosno javnog izvršitelja, te sredstvima izvršenja, dok se praktična nastava bazira na konkretne izvršne radnje koje pomoćnici izvršitelja po pravilu obavljaju van kancelarije (popis i procena, ispražnjenje i predaja u posed nepokretnosti, terenska provera, i sl).

Kome je kurs namenjen?

Obuka za pomoćnike izvršitelja (OPI) je namenjena kako pojedincima već angažovanim u javnoizvršiteljskim kancelarijama, ona svakako može biti interesantna i sudskim izvršiteljima, licima koja su na određeni način u čestom dodiru sa postupkom izvršenja ili konkretnim izvršnim radnjama u drugim postupcima namenjenim prinudnom ostvarenju potraživanja, advokatskim pripravnicima, mladim pravnicima, ali i studentima prava ukoliko im je želja da se podrobnije upoznaju sa postupkom izvršenja i samim izvršnim radnjama.

Upoznajte predavače

„Obuka za pomoćnike javnih izvršitelja omogućava podizanje kvaliteta rada kancelarije javnog izvršitelja, upoznajući polaznike sa osnovnim institutima postupka izvršenja i obezbeđenja kao i organizacijom i poslovanjem kancelarije javnog izvršitelja. Polaznici, pravnici ili lica sa srednjom stručnom spremom, nakon obuke, osim što će uspešnije i efikasnije preduzimati radnje sprovođenja izvršenja i obezbeđenja, svojim radom će dodatno doprineti većoj sigurnosti i pouzdanju u radu kancelarije i značajno smanjiti štetne radnje zbog kojih bi postojala mogućnost odgovornosti javnog izvršitelja. “ —Mladen Nikolić

Mladen Nikolić

Sudija Privrednog apelacionog suda

Rođen 1959. godine u Zenici; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završio 1983. godine. Radio je kao sudijski pripravnik i stručni saradnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu od 1987. do 1992. godine; od 1992. godine sudija u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a od 2004. godine sudija u Trgovinskom sudu u Beogradu. Bio je član prvog sastava Visokog saveta sudstva od aprila 2009. do aprila 2011. godine. Sada radi kao sudija Privrednog apelacionog suda.

Aleksandra Trešnjev

Predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, otpočinje svoju karijeru u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, počevši od mesta pripravnika do mesta sekretara suda. 2007. godine otpočinje samostalnu karijeru advokata, da bi 2010. godine prihvatila nameštenje na mestu zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Palilula. 2011. godine je položila ispit za medijatora, a 2012. godine ispit za izvršitelja, kada je i imenovana za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Beogradu. 2014. godine izabrana je za predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije.

Damir Šite

Javni izvršitelj

Nakon završenog Pravnog fakulteta 2009. godine, Damir Šite je svoju poslovnu karijeru započeo kao pravnik u privredi, da bi 31. maja 2012. godine, zajedno sa trideset osam kolega, bio u grupi prvih imenovanih “privatnih” izvršitelja u Republici Srbiji, kada je odlukom tadašnjeg ministra pravde imenovan za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Subotici. Od početka svoje radne karijere Damir se intenzivno bavi problematikom upravljanja i naplate dospelih potraživanja, bilo putem dobrovoljnog uređenja dužničko-poverilačkih odnosa, bilo u postupku njihovog prinudnog ostvarenja.

Sadržaj kursa

Obuka za pomoćnike izvršitelja (OPI) se sastoji iz četiri odvojena modula. Svaki od modula obrađuje se u toku jednog nastavnog dana u uobičajenom trajanju od 14 do 17:30 časova. Spisak modula:

  • Modul 1 (16. mart 2018.) – javni izvršitelji
  • Modul 2 (30. mart 2018.) – određenje izvršenja
  • Modul 3 (6. april 2018.) – predmeti i sredstva izvršenja 1
  • Modul 4 (13. april 2018.) – predmeti i sredstva izvršenja 2

Prijavite se

Podaci o kursu

Obuka za pomoćnike izvršitelja

Dodaj učesnika

4 500 RSD

1 × 4 500 RSD

Lyceum iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.