Dr Slađana Gligorić

Diplomirala je na Fakultetu Političkih nauka na smeru međunarodni odnosi. Master diplomu stiče na smeru Politička sociologija dok je master rad pisala na temu: “Pojam korupcije i institucionalni okvir: Agencija za borbu protiv korupcije”. Doktorske studije na radnopravnoj užoj naučnoj oblasti, završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa doktorskom disertacijom na temu „Zlostavljanje na radu – ključni radnopravni aspekti“.

Poseduje Sertifikat sa kursa “Rectructuring of Companies and the EU Law – Key Company Law and Labour Law Aspects”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Sertifikat sa seminara “Time management”, dr. Ivan Kos, poznati američki stručnjak, predsednik Američke psihoanalitičke Komore, jun 2004., Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji

Od 2018 – Saradnik i asistent na predmetu radno pravo, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu, rad van radnog odnosa,

Od 2016. – Posrednik, upisana u registar posrednika koji se vodi pred Ministarstvom pravde Republike Srbije,

Od 2013. -  Miritelj pred Republičkom Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova,

Od 2013. – Samostalni predavač na radionicama na temu primene brojnih zakona kojima se uredjuje oblast radnih odnosa u našoj zemlji.

Govori engleski, španski, nemački 

Objavila jesledeće naučne radove:

  1. Prednosti i nedostaci posredovanja kao metoda za rešavanje radnih sporova u Republici Srbiji“, Radno i socijalno pravo, broj 1/2016, Beograd.
  2. Ključni aspekti volontiranja sa posebnim osvrtom na ugovore kojima se zasniva radni odnos“,  Radno i socijalno pravo, broj 2/2017.
  3. Minimalna zarada kao ekonomsko socijalna mera obezbeđenja osnovne egzistencije zaposlenog lica, Radno i socijalno pravo, broj 1/2018.
  4. Način uređivanja minimalne zarade sa posebnim osvrtom na države jugosfere odnosno države bivše SFRJ, Pravna riječ, br. 58/2019, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka.
  5. Koatur, aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva 2-6. jun 2019., Budva u okviru manifestacije XXIV Budvanski pravnički dani,  str. 507-516.
  6. Koautor, Savremeni oblici povrede dostojanstva ličnosti na radu-osnovne sličnosti i razlike, Strani pravni život, br. 3/godina LXIV, Institut za uporedno pravo, Boegrad, str. 31-43.