Istrajnost

pogonsko gorivo napretka

Stručno
usavršavanje

Kolokvijum koji ocenjuje tržište ne vredi prepisivati.

Uspešno poslovanje se u današnje vreme ne može zamisliti bez kontinuiranog profesionalnog razvoja putem unapređivanja stečenih znanja i veština, kao i upornog usvajanja novina svojstvenih poslu koji obavljamo. Poslovni ambijent koji ne karakteriše potreba za stalnim ažuriranjem je osuđen na ekonomsku propast i jasan je signal privredne anomalije.

Obuke koje nudimo u sferi stručnog usavršavanja namenjene su pravnicima i zaposlenima u poslovodnim organima privrednih subjekata. Rukovođeni specifičnim potrebama uslovljenim veličinom, poslovnim procesima i drugim karakteristikama poslodavaca naših polaznika, naše nastavne programe kreiramo u želji da najbolje odgovore potrebama na koje nailazimo.

Sistemski kursevi

Uvidevši da se značajan broj privrednih subjeketa suočava sa suštinskim nedostacima u svom radu, u želji da adekvatno odgovorimo na navedenu potrebu, pripremili smo određeni broj sistemskih kurseva namenjenih rukovodiocima i nameštenicima pravnih i poslovodnih sektora domaćih radnih organizacija.

Naša je iskrena namera da pravovremeno otkrijemo što veći broj značajnih sistemskih potreba naše privrede i da za njih ponudimo što je moguće adekvatnije odgovore u vidu unapred pripremljenih obuka. Svaka od ovih obuka je podložna stalnim adaptacijama i izmenama imanentnim poslovnoj sferi koju tretira.

Savetovanja

Rukovođeni potrebom koju kreiraju stalne izmene i dopune normativnog okvira poslovno-pravne regulative u kojoj deluju današnji pravnici-praktičari i dobar deo menadžmenta domaćih privrednih subjekata, u želji da pružimo odgovore na aktuelna pitanja struke, pripremamo savetovanja, seminare, okrugle stolove, radionice i druge vidove obuka i stručnih usavršavanja.

Naša savetovanja o aktulenim pitanjima koncipiramo na način koji će, prema našem mišljenju, na najbolji način odgovoriti na potrebe praktičara, trudeći se da ih u što je moguće većoj meri rasteretimo akademskih i teorijskih rasprava, usredsređeni na konkretna dejstva izmena i dopuna pravnih normi kako na rad kako samih stručnih službi tako i njihovih poslodavaca.

Radno pravo

U pripremi

-

Šta je aktuelno?

Početna stranica

Karijera: dugoročni projekat upornih

Professional English

Horizonti: vidici bez granica