Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Informator se izrađuje u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, a objavljuje se putem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu, koji vodi i održava Poverenik, u skladu sa uputstvom Poverenika iz člana 40. ovog zakona.

Mašinski čitljiv oblik je oblik elektronski memorisanog zapisa strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako identifikovati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutrašnju strukturu. (nije potrebno štampati)

Organ vlasti redovno vrši proveru tačnosti i potpunosti podataka objavljenih u informatoru i, najkasnije 30 dana od nastanka promene, ažurira informator vršenjem odgovarajućih promena. U slučaju da organ vlasti propusti da izradi i ažurira informator o svom radu, u skladu sa odredbama ovog zakona, Poverenik je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 46. stav 1. tačka 6) ovog zakona.

Obavezni delovi informatora su sledeći:

1. sadržaj;
2. osnovni podaci o državnom organu i informatoru;
3. organizaciona struktura;
4. opis funkcija starešina;
5. opis pravila u vezi sa javnošću rada;
6. spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja;
7. opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza;
8. opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza;
9. navođenje propisa;
10. usluge koje organ pruža zainteresovanim licima;
11. postupak radi pružanja usluga;
12. pregled podataka o pruženim uslugama;
13. podaci o prihodima i rashodima;
14. podaci o javnim nabavkama;
15. podaci o državnoj pomoći;
16. podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima;
17. podaci o sredstvima rada;
18. čuvanje nosača informacija;
19. vrste informacija u posedu;
20. vrste informacija kojima državni organ omogućava pristup i
21. informacije o podnošenju zahteva pristup informacijama.

Sam rad na platformi čine sledeći koraci:

  • Registracija (prilaže se ovlašćenje u pdf formatu)
  • Izrada Informatora o radu u skladu sa Uputstvom, u Word dokumentu 
  • Izrada organigrama ( izraditi u vordu i prebaciti u jpeg format)
  • Može se raditi u više navrata, svaki put se snimi do tada popunjeno
  • Kaznene odredbe odnose se na izradu, objavljivanje i ažuriranje informatora. Po prirodi stvari, škole ne mogu popuniti svako polje, pa ono što ostane nepopunjeno zbog specifičnosti poslovanja, nije zakonski razlog za kažnjavanje, jer kaznene odredbe spominju objavljivanje i ažuriranje, a ne i samu sadržinu informatora.