Pisanje po papiru

Kada god kolegama iz inostranstva pokušam da objasnim koje su dve osnovne kategorije isprava na osnovu kojih se kod nas može podneti predlog za izvršenje, vrlo brzo zajednički zaključimo da je deskriptivni metod razvrstavanja dokumenata koje smatramo za enforceable title, po sistemu judicial vs. extra-judicial, odnosno authentic instruments vs. financial instruments za izvršne i verodostojne isprave prilično nespretan. 

Naime, sasvim je nemoguće očekivati da sve ono što mi smatramo, primera radi: izvršnom ispravom (koja je na Kontinentu tradicionalno vezana za sudsku odluku), to biti i u pravnom sistemu našeg sagovornika. Tako, neretko se dogodi da izazove čuđenje okolnost da je kod nas čak i mortgage (pledge) izvršna isprava izjednačena sa pravnosnažnom sudskom odlukom (ipak, ovakvo zakonsko rešenje srećemo, primera radi, i u Danskoj i Holandiji).

U svakom slučaju, prilikom nabrajanja kataloga “izvršnih naslova”, ne predstavlja poseban problem setiti se termina poput judgmentcourt settlementarbitral award, za izvršne, odnosno chequeinvoice ili bond, za one verodostojne. Međutim, ukoliko se odlučite da ukažete i na naročitu verodostojnu ispravu, koja u praksi mnogo više podseća na izvršnu, naravno sada već svi shvatate da mislim na menicu, možete naići na mali problem. 

Kada se osvrnemo na podatke koje nam nudi naš primarni konsultant, Google, otkrićemo da isti za menicu nudi dva termina: bill of exchange promissory note. Ova dva izraza otkrivamo i u naslovu engleske verzije poznate Ženevske konvencije iz 1930. godine.

Pokušajmo sada da ih definišemo.

Počnimo od onog drugog. Za promissory note se može reći da najviše odgovara našoj sopstvenoj menici. Kao što znamo, osnovna karakteristika sopstvene menice je da kod nje ne postoji razlika između trasanta i trasata, odnosno da je njen izdavalac ujedno i dužnik iz isprave, te da usled te okolnosti nije potrebno njeno naknadno akceptiranje.

Međutim, paralela između menice i promissory note nije jednoznačna. Da bi promissory note imala kvalitet koji engleski pravnici nazivaju negotiability (što je osnova karakteristika svih hartija od vrednosti – njihova pojednostavljena prenosivost), mora na sebi imati posebnu izjavu da se radi o bezuslovnoj obavezi izdavaoca da u određeno vreme njenom zakonitom imaocu isplati iznos koji je na njoj naznačen. Ukoliko ona na sebi ne sadrži eksplicitnu naznaku da je data obaveza bezuslovna, ne govorimo o hartiji od vrednosti već o jednostranoj izjavi volje koji ukazuje na postojanje određene ugovorne obaveze.

Sada već nije teško naslutiti šta bismo mogli podrazumevati pod terminom bill of exchange. Očigledno, radi se o trasiranoj menici, kod koje njen izdavalac (trasant) nalaže dužniku (trasatu) da njenom zakonitom imaocu (remitentu) određenog datuma isplati određeni novčani iznos.

Opet, kao što je bio slučaj kod isprave sa nazivom promissory note i za bill of exchange je neophodno da na sebi sadrži naznaku (mi sada kažemo: naredbu) da se radi o bezuslovnoj obavezi, jer tek na taj način ona stiče negotiability svojstvo, za koji smo rekli da predstavlja osnovnu karakteristiku hartija od vrednosti.

Treba pomenuti da se za termine promissory note i bill of exchange često upotrebljava i njihov sinonim draft, čija je osnovna karakteristika da je to isprava koja je uvek negotiable. Ipak, draft je termin koji u sebi, u stvari, objedinjuje veći broj isprava koje mi smatramo za hartije od vrednosti (ne objedinjuje sve isprave koje mi svrstavamo u tu kategoriju), što znači da se ne radi o prevodu naše reči menica, već pored dva opisana termina označava i isprave poput chequecertificate of deposit, trade acceptance i ovome slično.

 

Preuzeto sa sajta www.kolega.rs - našeg biltena za pravnike praktičare.