Rad od kuće

Rad od kuće regulisan je odredbama člana 42. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 113/17), na sledeći način:

 

8. Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca

Član 42

Radni odnos može da se zasnuje za obavljanje poslova van prostorija poslodavca.

Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca obuhvata rad na daljinu i rad od kuće.

Ugovor o radu koji se zaključuje u smislu stava 1. ovog člana, pored odredaba iz člana 33. ovog zakona, sadrži i:

1) trajanje radnog vremena prema normativima rada;

2) način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog;

3) sredstva za rad za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava;

4) korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu troškova za njihovu upotrebu;

5) naknadu drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja;

6) druga prava i obaveze.

Osnovna zarada zaposlenog iz stava 1. ovog člana ne može biti utvrđena u manjem iznosu od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca.

Odredbe ovog zakona o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodeli radnog vremena, noćnom radu, odmorima i odsustvima primenjuju se i na ugovor o radu iz stava 1. ovog člana, ako drukčije nije određeno opštim aktom ili ugovorom o radu.

Količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju po osnovu ugovora iz stava 1. ovog člana ne mogu se odrediti na način kojim se zaposlenom onemogućava da koristi prava na odmor u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor, u skladu sa zakonom i opštim aktom."

 

Navedenim odrebama propisuje se da se odnos zaposlenog i poslodavca i u slučaju rada od kuće reguliše ugovorom o radu, koji treba da sadrži i odredbu o sredstvima za rad i o troškovima nastalim njihovom upotrebom.

Ukoliko ste prethodno, a u momentu prelaska na rad od kuće, imali zaključen ugovor o radu sa poslodavcem sa navedenim prostorijama poslodavca kao mestom rada, taj ugovor trebalo je izmeniti aneksom u napred navedenom smislu, a što se može i sada učiniti.

Na raspolaganju imate nekoliko mogućnosti, i svaka podrazumeva obavezno pismeno obraćanje poslodavcu, podneskom u 2 primerka, od kojih jedan potpisuje poslodavac sa datumom kada mu je dostavljen i taj primerak Vi zadržavate.

1. Možete se obratiti poslodavcu sa zahtevom da Vam isplati do sada nastale troškove, navodeći njihov realan iznos. Ostavite rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze od 30 dana.

2. Možete se, ukoliko poslodavac ne pristane na prethodni zahtev, obratiti inspekciji rada, koja ima ovlašćenje da naloži poslodavcu da Vam isplati nastale troškove. Ovde se može desiti da inspekcija naloži veštačenje radi utvrđivanja visine troškova.

3. Ukoliko niste zadovoljni ishodom inspekcijskog nadzora, možete tužiti poslodavca. U postupku pred sudom troškove veštačenja predujmljuje (unapred plaća) tužilac, odnosno Vi, a konačno ih snosi stranka koja izgubi spor. Ne postoji garancija da ćete dobiti spor, jer to zavisi od mnogo faktora.