Knjiga Izvori Engleskog prava

Pre nekog vremena sam na zahtev prijatelja bio u prilici da prevedem program jedne međunarodne konferencije pravnika sa našeg na engleski jezik, tom prilikom sam ispred imena govornika iz reda sudija primenjivao engleski termin justice (pa je tako u programu stajalo: Justice Neda Nedić ili Justice Petar Petrović). Kada je primio ovakav moj prevod, organizator date konferencije se prilično uznemirio i zahtevao da se ispred imena sudija obavezno stavi reč judge (sa sve priloženom fotografijom objašnjenja iz nekoliko rečnika da je to odgovarajući prevod naše reči „sudija”). Moram da priznam da mi je ova uznemirenost bila prilično simpatična.

Ali da pokušam da objasnim. 

Termin judge zaista jeste engleski ekvivalent našoj reči „sudija”, međutim, ona se koristi samo kada su u pitanju sudije nižestepenih sudova. Za sudije viših sudova, tzv. senior courts (naime, govornici date konferencije su bili iz reda nacionalnih vrhovnih sudova) se ispred njihovog imena, pored titularnih naslova utvrđenih u skladu sa sudom u kome rade (npr. titula sudije Apelacionog suda Engleske i Velsa je ’The Right Honourable Lord Justice Petrović’), upotrebljava reč justice.

Nije teško pretpostaviti zbog čega je ova distinkcija primenjena upravo u jurisdikcijama anglosaksonskog prava. Naime, samo će odluke donete od sudije koji je justice ući u korpus mogućeg precedenta (case law), dok judge nema mogućnost da svojim odlukama „stvara pravo”. Judge samo primenjuje pravo čiji je izvor parlament ili neki njemu viši sud.

Kada već govorimo o britanskim sudijama, treba pomenuti još neke termine.

Pre svega, engleski sudija koji nam se može učiniti „egzotičnim” je, svakako, magistrate. Ono što ovog sudiju čini osobenim je okolnost da se ne radi o nekome ko ima formalno pravničko obrazovanje: magistrate je u pravom smislu reči sudija-laik, među Britancima poznat i kao justice of the peace. Ovaj sudija-volonter (prima naknadu samo za stvarne troškove, poput putnih troškova) se bira između poštovanih članova zajednice kojima se poverava odlučivanje kada su u pitanju lakša krivična dela (kazna zatvora do godinu dana). Od njih se zahteva postojanje ličnih kvaliteta kao što su prisebnost, zdrav razum i istančan osećaj pravičnosti. Poput porote koju viđamo u američkim filmovima, koja odlučuje o eventualnom postojanju krivice okrivljenog, i magistrate ima mogućnost da nakon što utvrdi postojanje krivice, odluku o samoj kazni prepusti sudijama njemu neposredno višeg, Crown Court-a, u kome sude profesionalni pravnici.

Drugi termin koji je interesantno pomenuti je, svakako, sheriff. Naime, dok nam svima (ili bar onima koji su, poput mene, u klasi „seniora”) verovatno odmah padne na pamet Džon Vejn, časni nosilac šestougaone zvezde kao jedini pravični inokosni organ udaljene države na burnom Divljem zapadu, valja primetiti da se na području Škotske upravo ovaj termin koristi za sudiju. Tako je, primera radi, sheriff principal, u stvari, predsednik nekog škotskog suda. 

Uz veliko izvinjenje poštovanim čitaocima, ali imajući na umu moje trenutno nameštenje, ne mogu da oćutim da je do nedavno sheriff na području Engleske i Velsa, u stvari, bio moj kolega javni izvršitelj (koji se od reforme iz 2004. godine zove High Court Enforcement Officer) pa je tako još u vreme Margaret Tačer (advokata koji, takođe, nikada nije diplomirala prava, već hemiju!), moj dobar prijatelj Martin Lejšon imenovan za šerifa od Notingema. Iako Robina Huda odavno više nema (za koga Martin u šali i danas ponosno naglasi da je bio ništa više do običan odmetnik) još uvek imamo nosioca titule njegovog ljutog neprijatelja.

Na kraju, kao samo još jedan pravnik sa naših katastarskih parcela, ne mogu a da na kraju ove 2018. godine ne kažem da mi kao društvo moramo da čuvamo svoje sudije. Iskreno, vrlo često sam veoma ljut na njih i dođe mi da ih pitam na kojoj su livadi diplomirali, ali se odmah prisetim da mi nemamo neki „rezervni sastav” sudija i da smo bez njih samo na korak do anarhije. Na kraju, dozvolite da se poslužim poentiranjem poznatog engleskog profesora jurisprudencije, Majkla Atije: „Svaki Englez može da zamisli pravni sistem bez zakona, ali nikako ne može da zamisli pravni sistem bez sudova”.

 

Preuzeto sa sajta www.kolega.rs - našeg biltena za pravnike praktičare.