Karikatura

SAGOVORNICI

Miroslav Krkelić, Viši javni tužilac - Više javno tužilaštvo u Subotici

 

Za časopis „Kolega“, za rubriku „U fokusu“, u ovom broju na pitanja o sporazumu o priznanju krivičnog dela odgovara Miroslav Krkelić, viši javni tužilac u Subotici.

Koliko često i u kojoj fazi najčešće Više javno tužilaštvo u Subotici zaključuje sporazum o priznanju krivičnog dela?

 - Sporazum o priznanju krivičnog dela, kao novi institut našeg krivičnoprocesnog prava, koji pre svega ima za cilj brže okončanje krivičnog postupka uz smanjenje troškova, a da se pri tome ipak ne ugroze interesi zakonitosti i pravičnosti, našao je svoju čestu primenu u postupanju Višeg javnog tužilaštva u Subotici. U proteklih godinu dana Više javno tužilaštvo u Subotici zaključilo je 60 sporazuma o priznanju krivičnog dela sa okrivljenima. Sporazumi o priznanju krivičnog dela najčešće se zaključuju u fazi istrage nakon saslušanja osumnjičenog.

Za koja krivična dela se najviše zaključuju sporazumi o priznanju krivičnog dela u Subotici?

 - Osnovnu izmenu u odnosu na raniji Zakonik o krivičnom postupku, prema kome je postojala mogućnost zaključivanja sporazuma samo za krivična dela zaprećena zatvorskom kaznom do 12 godina, predstavlja činjenica da je ovakvu vrstu sporazuma sada moguće zaključiti povodom bilo kog krivičnog dela. Više javno tužilaštvo u Subotici je najviše sporazuma o priznanju krivičnih dela zaključilo za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 246 KZ.

Koja je konkretna dobit ovog instituta, odnosno, njegove primene u Subotici?

 - Kroz institut sporazuma o priznanju krivičnog dela, kada je u pitanju imovina veće vrednosti, od okrivljenih su shodno čl. 87. Krivičnog zakonika, oduzimana putnička motorna vozila.

Ima li žalbi na odluku o sporazumu?

 - Presuda kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela može se pobijati žalbom, odnosno isticanjem razloga koji dovode do obustave krivičnog postupka ili tvrdnjom da se presuda ne odnosi na predmet sporazuma. Imajući u vidu da je po održanim ročištima sud usvojio sporazume i doneo presude u skladu sa zaključenim sporazumima, protiv ovih presuda žalbe nisu izjavljene.

Preuzeto sa sajta www.kolega.rs - našeg biltena za pravnike praktičare. Tekst: Biljana Vučković