Radionica

Najznačajnije novine u Zakonu o trgovini iz 2019. godine

Opis događaja

Zakon o trgovini stupio je na snagu 30. jula 2019. godine. Razlog zbog koga se zakonodavac opredelio da nova pravila uobliči u okviru novog propisa, a ne kao izmene i dopune postojećeg zakona, je broj i opseg novina. One su odraz potrebe usaglašavanja pravila Zakona o trgovini sa drugim propisima, pre svih sa Zakonom o zaštiti potrošača, a potom i sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o upravnom postupku.

Pomenuti propisi su se u međuvremenu (u periodu važenja prethodnog Zakona o trgovini - 2010-2019) menjali u pravcu usklađivanja sa propisima EU kao i usklađivanja sa promenama u društvu koje su se u tom razdoblju događale. Zakon o trgovini, koji je sa tim propisima povezan, nužno je morao pretrpeti odgovarajuće promene kako bi se na celovit i sistemski povezan način uredila određena pitanja koja nisu bila regulisana ili nisu dovoljno odnosno adekvatno bila regulisana.

U okviru radionice čija je tema Najznačajnije novine u Zakonu o trgovini iz 2019. godine posebna pažnja će se posvetiti trima oblastima u kojima su te novine najprimetnije. To su:

  1. Način obavljanja trgovine na malo i pružanja usluga potrošačima, s posebnim akcentom na daljinsku trgovinu na malo
  2. Opšti i posebni uslovi za obavljanje trgovine
  3. Inspekcijski nadzor (ovlašćenja inspekcije, dužnosti inspektora i mere u postupku inspekcijskog nadzora)

Predavači

Katarina Jovičić

Docent za trgovinsko i obligaciono pravo na Pravnom fakultetu univerziteta Union

Rođena u Beogradu 24.7.1965. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine. Od 1998. godine do 1991. godine radila je u advokatskoj kancelariji ,,Aleksandar Bajićˮ u Beogradu, kao pripravnik i kao pripravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Od 1991. godine pa do 1996. godine radila je kao sekretar Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Od 1996. godine pa do kraja 2002. godine radila je kao savetnik i viši savetnik u Saveznom ministarstvu pravde u Grupi za građansko-pravne poslove. Od 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu u svojstvu saradnika u nastavi drži vežbe iz predmeta Trgovinsko pravo. Od januara 2003. godine zaposlena je na Institutu za uporedno pravo u Beogradu, prvo kao istraživač pripravnik, potom kao istraživač saradnik a od 2013. godine je naučni saradnik. Od januara 2019. Izabrana je za docent za trgovinsko i obligaciono pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Osnovne oblasti interesovanja: Međunarodno privredno pravo, Arbitražno pravo, Obligaciono pravo, Međunarodno privatno pravo, Pravo potrošača. Objavila je više desetina radova u navedenim oblastima.

Kome je namenjen događaj?